GHSS OKM

ஆசிரியர்கள்

32 ஆசிரியர்களும் 2 அலுவலக பணியாளர்களும் மற்றும் 2 சத்துணவு ஊழியர்களும் உள்ளனர்
“ஆசிரியர் பணி அறப்பணி அதற்கு உன்னை அர்ப்பணி” என்ற சொல்லுக்கு ஏற்ப தங்களை அர்ப்பணித்து பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் “